Nguyễn Thị Minh Giang

Tổng giám đốc Nhân tài và văn hóa doanh nghiệp Mekong Capital

Nguyễn Thị Minh Giang tham gia Mekong Capital vào năm 2010 và hiện là tổng giám đốc Nhân tài & văn hóa doanh nghiệp.

Minh Giang chịu trách nhiệm trực tiếp và đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, hỗ trợ các công ty mà Mekong Capital đầu tư tuyển dụng nhân sự cấp cao, xây dựng thành công đội ngũ, kiến tạo văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Minh Giang là người truyền cảm hứng cho các công ty Mekong Capital đầu tư đổi mới quản lý nguồn nhân lực, giúp lãnh đạo các doanh nghiệp hiện thực hóa tầm nhìn. Trước khi gia nhập Mekong Capital, Minh Giang là tư vấn viên nhân sự cấp cao của Navigos Group.